Clubreglement

CLUBREGLEMENT

Algemene regels

 • 1. Elk lid is verantwoordelijk voor de goede naam van de club en leeft de reglementen stipt na.


  2. Het lidgeld bedraagt eenmalig € 20 als nieuw lid. Daarna bedraagt het lidgeld jaarlijks 12,50 euro per mini. De bijdrage voor het lidmaatschap dient bij aanvang van het nieuwe jaar (januari) betaald te worden. Een jaar loopt steeds van januari tot december. Indien men na september lid wilt worden betaald men € 6 hier loopt het lidmaatschap ook tot december.


  3. Elk lid zet zich naar eigen kunnen in voor de club.


  4. Elk lid heeft zeggingskracht in de club. Voorstellen en suggesties zijn steeds welkom. Er is echter wel een bestuur om alles in goede banen te leiden en beslissingen te nemen waar er nodig zijn.


  5. Onbezonnen en overmatig drankmisbruik, het onder invloed zijn van verdovende middelen, alsook wapendracht worden door de club niet getolereerd. Na herhaaldelijke aanmaningen kan dit bestraft worden met uitsluiting.


  6. Vriendelijkheid en respect tegenover andere clubleden, alsook naar andere clubs is vanzelfsprekend. Wij dulden ook geen vijandig, onbeleefd, kleinerend,… gedrag naar New Mini rijders of Classic Mini rijders !


  7. Het bestuur behoudt zich het recht om een lid te schorsen wanneer de betrokkene zich niet aan de regels houdt! Na herhaaldelijke aanmaningen kan dit een definitieve uitsluiting tot gevolg hebben.


  8. Klachten over eender welk feit worden enkel behandeld indien ze schriftelijk en voorzien van naam ingediend worden.


  9. Bij vrijwillig vertrek of uitsluiting uit de club, dient men de clubsticker(s) te verwijderen.


  10. De club en het bestuur zijn in geen geval verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, schade, vandalisme of gelijk welke vorm van onrecht tegenover leden en niet-leden.


  11. Clubstickers, logo’s en ander items kunnen via de club verkregen worden. Het is niet toegelaten deze zelf te maken zonder voorgaande toestemming van het bestuur.


  12. Clubkledij en stickers zijn enkel bestemd voor leden van de club. Deze mogen dan ook niet doorverkocht worden aan derden.


  13. Het bestuur behoudt zich het recht dit reglement te wijzigen indien nodig. Bij eventuele aanpassingen worden de leden op de hoogte gesteld en ontvangen zij een nieuwe kopie.Onze Privacy Policy vindt je ook onderaan deze pagina!

Gedragsregels

1. Verplaatsingen van en naar meetings dienen in een ordentelijke en hoffelijke manier te gebeuren. Op de meeting zelf schikt men zich naar de regels van de organiserende instantie.


2. De verkeersregels worden steeds gerespecteerd. Onverantwoord rijgedrag heeft na een aantal aanmaningen uitsluiting tot gevolg.


3. De wagen dient technisch in orde te zijn en u bent steeds in het bezit van alle noodzakelijke documenten, zoals een geldig inschrijving- en verzekeringsbewijs. De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.


4. Gelieve bij elke clubactiviteit de benzinetank vooraf te vullen, dit vermijdt onnodige tussenstops en tijdsverlies.


5. Bij verplaatsing in groep wordt van u verwacht te controleren of de persoon achter u nog volgt. Indien dit niet zo is, gelieve dan te vertragen en de wagen voor u te verwittigen. Dit kan door gebruik te maken van de grootlichten of via de gsm / walkietalkie.


6. In geval van problemen onderweg (panne, toilet...), zoek dan eerst een veilige plek om te parkeren en verwittig daarna iemand van het bestuur of van de koprijders. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht.


7. Respecteer de natuur en gooi plastic, papier en etensresten niet op de openbare weg, maar in een vuilbak.


Het clubreglement is opgesteld door vzw Mini Club Limburg Belgium. Goedgekeurd door bestuur en leden op algemene jaarvergadering 25 januari 2015